Predstavniki sveta staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predstavljajo:

 

1. VIO

 • Metka Cvetko (1. a)
 • Jernej Leskovšek (1. b)
 • Rudi Stanonik (2. a)
 • Maja Fajfar (2. b)
 • Tamara Frank (2. c)
 • Aleksandra Zagoranski (3. a)
 • Jože Bauman (3. b)

 

2. VIO

 • Nataša Ribič (4. a)
 • Dušan Gleich (4. b)
 • Neli Žagar (5. a)
 • Janja Senekovič (5. b)
 • Petra Šosterič (6. a)
 • Myriam Klanjscek  (6. b)

 

3. VIO

 • Valerija Glavnik (7. a)
 • Dejan Rojko (7. b)
 • Suzana Rakovič (8. a)
 • Jože Šumandl (8. b)
 • Jasmina Harb (9. a)
 • Iris Pivec (9. b)

 

Predsednik Sveta staršev je Rudi Stanovnik, podpredsednik je Jernej Leskovšek.

Predstavniki sveta staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.