Skoči na glavno vsebino

Svet šole

 

 

 

O svetu šole

V skladu z 48. členom (Pristojnosti sveta) Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Poslovnik Sveta šole: Poslovnik

 

Svet šole sestavljajo predstavniki:

 • Mestne občine Maribor
 • Sveta staršev
 • Delavcev šole

Predstavniki delavcev:

 • Cafuta Marjana
 • Forjan Natalija
 • Mirkanović Aleksandra
 • Podbevšek Živa
 • Riedl Mojca

 

Predstavniki staršev:

 • Jančič Mirjana
 • Močnik Robert
 • Ribič Nataša

 

Predstavniki ustanovitelja MOM:

 • Jeraj Bernarda
 • Leber Karolina
 • Peklar Drago

Predsednica Sveta šole:

 
Aleksandra Mirkanović

e-naslov: aleksandra.mirkanovic@cufar.si

Dostopnost