Skoči na glavno vsebino

DSP – Dodatna strokovna pomoč

 

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna in rehabilitacijska pedagoginja, pedagoginja, inkluzivni pedagoginji, psihologinja in učiteljice. Izvajalke dodatne strokovne pomoči med seboj sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami. Trenutno so na našo šolo vključeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci, učenci z avtističnimi motnjami in učenci s čustveno vedenjskimi motnjami.

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojno in izobraževalno delo posameznega učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo spodbujanju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

Usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Starši izpolnijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi poročilo o otroku, opažanja učenca in zapis pogovora z učencem. Dokumente pošljemo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Maribor. 

Starši se lahko na šoli po pomoč ali nasvet obrnejo, kadar pri svojem otroku opažajo:

  • težave pri učenju
  • težave pri branju in pisanju
  • težave v številskih in količinskih predstavah
  • težave pri motoriki, grafomotoriki
  • govorno-jezikovne težave
  • hiperaktivnost
  • težave s pozornostjo in koncentracijo
  • čustveno vedenjske motnje
  • avtistične motnje

 

Dodatno strokovno pomoč, učno pomoč in svetovanje učencem izvajajo za to delo strokovno usposobljene delavke šole:

Silvia Prelog

Silvia Prelog

e-naslov: silvia.prelog@cufar.si

Vesna Ferenc

Vesna Ferenc

e-naslov: vesna.ferenc@cufar.si

Tina Hartman

Tina Hartman

e-naslov: tina.hartman@cufar.si

Žanet Jus

Žanet Jus

e-naslov: zanet.jus@cufar.si

Vita Vuk

Vita Vuk

e-naslov: vita.vuk@cufar.si

Dostopnost