Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,
obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 28. 1. 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013. Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni:

 

Učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS.
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS.
Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci pridobili subvencijo za malico oziroma kosilo, se ne spreminjajo oziroma veljajo do izteka.
Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imate v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku, veljavno na dan 31. 12. 2012, in v kateri je ugotovljeno odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih odstotkov, boste to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Center za socialno delo bo izdal odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oziroma kosilo po uradni dolžnosti predvidoma do konca januarja 2013, kar pomeni, da vam ni potrebno ponovno vlagati vlog.
Za tiste, ki pravice do subvencije za malico oziroma kosilo nimate priznane in še nimate veljavne odločbe o otroškem dodatku, pa je potrebno vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila na centru za socialno delo. V tem primeru bodo centri za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa vam bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1. 2. 2013.
Prosimo vas, da pogledate v veljavne odločbe o otroškem dodatku in se ravnate v skladu z zgoraj opisanimi navodili.

Svetovalna delavka:                                                                                  Ravnateljica:
Urška Bertoncelj, prof.                                                               mag. Špela Drstvenšek, prof.

Dostopnost