Skoči na glavno vsebino

Opisi OBVEZNIH izbirnih predmetov – 9. RAZRED

Francoščina 1

Francoščina 1

Razred: 7., 8. in 9. 

Učiteljica: Danijela Žegarac 

Francoščina je svetovni jezik, ki je prisoten na vseh celinah. 

Ali veš, da: 

– francoščino govori 321 milijonov ljudi, 

– je drugi najpogosteje poučevani tuji jezik za angleščino, 

– je peti najpogosteje govorjeni jezik na svetu. 

– je uradni jezik v 29 državah in 3 vladah. 

Ali je francoščina težka? 

Nič bolj kot katerikoli drugi tuji jezik, saj začnemo počasi, z osnovami, ki jih postopno razvijamo.  

Če te mika odkrivanje francoskega jezika in spoznavanje francoskih navad, se nam pridruži. Praznovali bomo tudi francoske praznike, poslušali francoske pesmi in gledali francoske filme. 

Glasbena dela

Predmet Glasbena dela je namenjen vsakomur, ki ga svet glasbe zelo privlači. Ne predvideva posebnega glasbeno teoretičnega predznanja, pač pa veliko radovednosti, iskrivega duha in volje za zbrano poslušanje glasbenih del, za katere pri samem pouku zmanjka časa. Obiskovali bomo različne glasbene prireditve, jih presojali in vrednotili ter o njih poročali. Svoje delo in raziskave bomo predstavili tudi drugim. 

Učenci po zaključku predmeta Glasbena dela poznajo izbor skladb, razumejo temeljne značilnosti večjih glasbenih oblik, prepoznajo zasedbe skladb in njihove ustvarjalce, ter poznajo temeljne informacije o glasbenih ustvarjalcih in poustvarjalcih. 

Cilji in vsebine:  •    Učenci spoznajo značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;  •    navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, …);  •    ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije (glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne) izražajo glasbena doživetja in predstave;  •    orientirajo se v temeljnih oblikovnih značilnostih;  •    razumejo sintezo besedne in glasbene umetnosti;  •    poglobijo odnos do ljudske glasbene zapuščine;  •    razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;  •    selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;  •    v okviru možnosti obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;  •    znajo uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh. 

Likovno snovanje 3

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. 

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. 

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu 

LIKOVNO SNOVANJE III: 

 • zlati rez, 
 • obrnjeno perspektivo, aspektivo, 
 • kip in ambient, 
 • vizualna sporočila in likovne vsebine, 
 • film 

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije. 

Matematična delavnica 9

Pri pouku matematična delavnica: 

 • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku; 
 • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike; 
 • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev; 
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. 

V matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh. 

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9). Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah. 

Matematična delavnica 9 vsebuje naslednje 4 sklope: 

 • diofantske enačbe; 
 • geometrijska telesa, 
 • šifriranje; 
 • fraktali. 

Nemščina 3

V 8. in 9. razredu v šolskem letu 24/25 nadaljujemo s poukom nemščine v obliki obveznega izbirnega predmeta. Izvedli bomo tudi vsaj eno strokovno ekskurzijo v nemško govoreče mesto, se sprehodili po enem izmed mest Avstrije ali Nemčije, projektno predstavljali zgodovino in kulturo Avstrije/ Nemčije, se udeležili kakšnega natečaja ali projekta…Letos smo bili npr. v Celovcu. Prihodnje leto pa nas čaka poglabljanje in nadgrajevanje tematskih sklopov o sebi, družini, mojem ožjem in širšem okolju, … 

Učenci naše šole ste poučevanje nemščine toplo sprejeli, saj so vam prednosti le-te jasne že sedaj. Če še niste prepričani kateri izbirni predmet izbrati v 8. in 9. razredu pa naj vas ponovno spomnim na nekaj dejstev: nemški jezik je najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji, po številu govorcev sodi nemški jezik tudi med največje svetovne jezike, Slovenija ima dobre poslovne odnose z nemško govorečimi državami, z dobrim znanjem nemškega jezika pa imamo olajšano tudi počitnikovanje, bivanje, šolo (študij) ali celo delo v tujini. 

Veselim se novih dogodivščin, ki me skupaj z vami čakajo ob usvajanju nemškega jezika. MFG! 

Poskusi v kemiji

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta kemija. Je enoletni izbirni predmet. 

Učencem omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanje, spretnost in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji in se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju. Urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, opazovanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. 

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

Računalniška omrežja

Predmet je namenjen učencem 9. razredov. 

Pri predmetu gradili spletne strani ter sestavljali programe za mobilne telefone. 

Pri predmetu Računalniška omrežja bodo učenci: 

 • razvijali sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje spletnih strani, 
 • spoznali osnove urejanja spletnih strani v html, 
 • postavili lastno spletno stran v WordPressu, 
 • izdelali lastno aplikacijo za mobilni telefon. 
 • razvijali pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov), 
 • posneli fotografijo in jo obdelali (osnove), 
 • urili računalniško razmišljanje ob robotkih in še kaj. 

Retorika

Ali veste, da se je Steve Jobs na svoje prezentacije pripravljal več kot mesec dni, da je Winston Churchill izjavil, da potrebuje teden dni časa za pripravo desetminutnega govora, in da je Barack Obama veliko časa posvetil učenju retorike, preden je vstopil v politiko? Nastopi teh ljudi so tako suvereni, da izgleda, kot da govorijo spontano, brez vsakršnih priprav, a to je daleč od resnice. Že stari Grki so verjeli, da se dober govornik ne rodi, ampak naredi. In to bomo počeli pri izbirnem predmetu retorika – učili se bomo govorništva, učili se bomo postati govorniki. 

Retorika je veščina spretnega in uspešnega govornega prepričevanja. Namen retorike je učence seznaniti na le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, oblikami prepričevanja, strukturacijo govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanje med dobrimi in slabimi argumenti. 

Cilji izbirnega predmeta: 

Učenci spoznavajo in se učijo: 

 • kaj je retorika; 
 • etiko dvogovora; 
 • kaj je argumentacija; 
 • razliko med dobrimi in slabimi argumenti; 
 • nastanek in zgodovino retorike; 
 • javnega nastopanja in izražanja svojih stališč; 
 • učinkovitega prepričevanja in argumentiranja. 

Učenci razvijajo sposobnost samostojnega in suverenega govornega nastopanja, sposobnost jasne, logične predstavitve misli, sposobnost sprejemanja in razumevanja sporočil ter njihovega analiziranja in vrednotenja. 

Načini prehranjevanja

Učiteljica: Dragica Jurkušek 

Razred: 9. 

Predmet obsega 35 šolskih ur letno. 

Izbirni predmet NAČINI PREHRANJEVANJA učencem ponuja zanimive teme s področja zdrave in raznolike prehrane. 

Učenci bodo spoznavali različne načine prehranjevanja ljudi ter njihove pozitivne in negativne učinke na naše zdravje. S potovanjem po zemljevidu Slovenije bodo spoznavali tradicionalne slovenske jedi in se jih naučili tudi pripraviti. Raziskovali in pripravljali bodo jedi različnih držav in kontinentov, se seznanili s prehrano športnikov ter se naučili načrtovati jedilnik. Spoznali bodo, kako preživeti v naravi in se oskrbeti s hrano iz virov, ki so nam dostopni v naravi. 

Predmet predstavlja nadgradnjo vsebin predmetov gospodinjstvo ter sodobna priprava hrane. Teme in znanja se povezujejo z vsebinami biologije, kemije, geografije in športa. Pridobljena znanja bodo učencem v veliko pomoč za preudarno odločanje o lastni prehrani ter skrbi za svoje zdravje.  

V okviru izbirnega predmeta učenci sodelujejo tudi medpredmetno ter se tako povezujejo z različnimi skupinami učencev. Aktivno sodelujejo pri mednarodnem projektu Erasmus+, preko katerega navezujejo stike z učenci tujih držav, spoznavajo njihovo kulturo, običaje, tradicionalne jedi. 

Šport za zdravje

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje: 

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi, 
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo, 
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost, 
 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje), 
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje, 
 • spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomenom nadomeščanja izgubljene tekočine in škodljivostjo dopinga, 
 • razumeti odzivanje organizma na napor, 
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine), 
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost, 
 • spoštovati pravila športnega obnašanja, 
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe. 

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. 

Verstva in etika 3

Predmet Verstva in etika učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj; navaja na prizadevanja za izoblikovan in premišljen odnos do teh vprašanj. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma krščansko religiozno vzgojo kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje. 

9. razred – Verstva in etika III: OSEBA – njena odgovorna dejavnost v svetu in skupnostih 

Delo je osredotočeno predvsem na obravnavanje krščanstva, celovitejša je predstavitev prevladujočega verstva v evropskem in slovenskem prostoru. Posebej so prikazani odgovori različnih verstev na vprašanje smisla. 

Okoljska vzgoja 3

Okoljska vzgoja je obvezni izbirni predmet, ki se osredotoča na razumevanje in reševanje okoljskih problemov ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Predmet je razdeljen v tri stopnje, in sicer Okoljska vzgoja 1, 2 in 3, pri čemer se vsaka stopnja osredotoča na različne vidike okoljske vzgoje. 

Okoljska vzgoja 3: Na tej stopnji se poglobijo v praktične vidike okoljske vzgoje in trajnostnega življenjskega sloga. Učenci se učijo o konkretnih ukrepih za zmanjšanje svojega okoljskega odtisa, na primer s spremembo prehranjevalnih navad, recikliranjem, varčevanjem z energijo itd. Prav tako se lahko osredotočijo na družbeno odgovornost, vključno z vplivom potrošništva na okolje. 

Skupni cilj okoljske vzgoje na vseh stopnjah je spodbujanje zavedanja in odgovornega odnosa do okolja ter motiviranje posameznikov za ukrepanje v smeri trajnostnega razvoja. Ta predmet igra ključno vlogo pri oblikovanju okoljsko ozaveščenih državljanov, ki lahko prispevajo k bolj zdravemu in trajnostnemu okolju. 

Filmska vzgoja 1

Filmska vzgoja

Število ur tedensko: 2 (fleksibilno)  

Letno število ur: 35 (32)  Razred: 8, 9 

Pouk bo zaradi narave dela potekal fleksibilno, to pomeni dve uri v prvi ali drugi polovici leta, obisk Mariboxa tudi v popoldanskem in večernem času. 

V šolskem letu 2024 – 25 bo razpisan Modul 1, ki bo zajemal naslednjo vsebino 

 1. FILMSKI ŽANRI IN ZGODOVINSKI RAZVOJ FILMA  

OGLEDI FILMOV 

celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, ter interpretacija prvin filmskih žanrov, najvidnejša dela.  

Filmska ustvarjalnost, predstavniki filmske umetnosti (slovenski in tuji). 

ZAKULISJE KINO-PROJEKCIJ  

Obisk Mariboxa – ogled filma, predstavitev tehničnega dela pri predvajanju filmov. 

FILMSKO USTVARJANJE  

Ob zaključku šolskega leta učenci posnamejo in zmontirajo kratek film z uporabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov, pripravijo predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotijo in utemeljeno primerjajo; izbira zgodbe, tehnike, delitev nalog: režiser. 

Dostopnost