Skoči na glavno vsebino

Opisi OBVEZNIH izbirnih predmetov – 8. RAZRED

Francoščina 1

Francoščina 1

Razred: 7., 8. in 9. 

Učiteljica: Danijela Žegarac 

Francoščina je svetovni jezik, ki je prisoten na vseh celinah. 

Ali veš, da: 

– francoščino govori 321 milijonov ljudi, 

– je drugi najpogosteje poučevani tuji jezik za angleščino, 

– je peti najpogosteje govorjeni jezik na svetu. 

– je uradni jezik v 29 državah in 3 vladah. 

Ali je francoščina težka? 

Nič bolj kot katerikoli drugi tuji jezik, saj začnemo počasi, z osnovami, ki jih postopno razvijamo.  

Če te mika odkrivanje francoskega jezika in spoznavanje francoskih navad, se nam pridruži. Praznovali bomo tudi francoske praznike, poslušali francoske pesmi in gledali francoske filme. 

Glasbeni projekt

Pri tem predmetu bodo učenci razvijali svojo ustvarjalnost, raziskovalno žilico, poglobili glasbena in druga znanja ter splošno razgledanost. V njem lahko uspešno sodelujejo otroci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Traja eno leto po 35 ur letno (enkrat tedensko), pouk ni vezan na razred (oder, teren, …). 

Učenci pri tem predmetu bodo: 

 • uresničevali glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas, 
 • oblikovali svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika in klaviatur, 
 • raziskovali razna glasbena področja (glasbene ustanove, glasbene poustvarjalce, glasbeno zapuščino v svojem okolju,…), 
 • obiskali koncertno hišo, televizijsko ali radijsko hišo, 
 • si ogledali glasbeni film ali film z glasbeno tematiko, 
 • spoznali organizacijo in izvedbo določene glasbene prireditve 
 • Spoznavali lastne in šolske inštrumente. 
 • Izvajali glasbena dela v lastnih priredbah in tudi nastopali na šolskih prireditvah. 

V okviru projekta bomo obiskali eno glasbeno predstavo, prireditev ali koncert. Ustvarjali bomo glasbene točke za šolske prireditve ter sodelovali s pevskimi zbori in učenci pri izbirnem predmetu ansambelska igra. Ocenjevali bomo aktivnost pri organizaciji, vsebini, pri glasbenih dejavnostih ter napredek pri ustvarjanju. 

Likovno snovanje 2

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. 

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. 

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu 

LIKOVNO SNOVANJE II: 

 • likovni prostor, 
 • vidno (vizualno) ravnotežje, 
 • gibanje točke in črte, 
 • glasbo kot likovni motiv, 
 • umetniško grafiko, 
 • uporabno (industrijsko) grafiko, 
 • umetnost oblikovanja prostora, 
 • scenski prostor. 

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije. 

Matematična delavnica 8

Pri pouku matematične delavnice: 

 • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku; 
 • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike; 
 • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev; 
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. 

V matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh. 

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9). Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah. 

MATEMATIČNA DELAVNICA 8 

 • Izdelovali bomo geometrijska telesa iz papirja z različnimi tehnikami sestavljanja.
 • Sestavljali bomo zanimive like iz tangrama in spoznavali njihovo geometrijo. 
 • Iskali bomo matematiko v naravi, glasbi, geografiji, zgodovini, likovni vzgoji. 
 • Raziskovali bomo zgodovino matematike v starih kulturah.

Nemščina 2

V 8. in 9. razredu v šolskem letu 24/25 nadaljujemo s poukom nemščine v obliki obveznega izbirnega predmeta. Izvedli bomo tudi vsaj eno strokovno ekskurzijo v nemško govoreče mesto, se sprehodili po enem izmed mest Avstrije ali Nemčije, projektno predstavljali zgodovino in kulturo Avstrije/ Nemčije, se udeležili kakšnega natečaja ali projekta…Letos smo bili npr. v Celovcu. Prihodnje leto pa nas čaka poglabljanje in nadgrajevanje tematskih sklopov o sebi, družini, mojem ožjem in širšem okolju, … 

Učenci naše šole ste poučevanje nemščine toplo sprejeli, saj so vam prednosti le-te jasne že sedaj. Če še niste prepričani kateri izbirni predmet izbrati v 8. in 9. razredu pa naj vas ponovno spomnim na nekaj dejstev: nemški jezik je najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji, po številu govorcev sodi nemški jezik tudi med največje svetovne jezike, Slovenija ima dobre poslovne odnose z nemško govorečimi državami, z dobrim znanjem nemškega jezika pa imamo olajšano tudi počitnikovanje, bivanje, šolo (študij) ali celo delo v tujini. 

Veselim se novih dogodivščin, ki me skupaj z vami čakajo ob usvajanju nemškega jezika. MFG! 

Poskusi v kemiji

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta kemija. Je enoletni izbirni predmet. 

Učencem omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanje, spretnost in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji in se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju. Urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, opazovanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. 

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

Sodobna priprava hrane

Učiteljica Dragica Jurkušek 

Razred: 7. in 8. 

Predmet traja eno leto. Obsega 35 šolskih ur letno. 

Učenci: 

 • razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja; 
 • nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo; 
 • razumejo, spoznajo, uporabijo in vrednotijo pomen uravnotežene, varne in varovalne prehrane, vpliv prehrambnih navad in razvad na zdravje; 
 • praktično pripravljajo obroke; 
 • razvijajo individualno ustvarjalnost; 
 • se seznanijo s tehnološkimi postopki pri pripravi jedi; 
 • se s sprostitvenim delom navajajo na življenjsko pomembne naloge, kulturno obnašanje, delo v skupini, medsebojno pomoč in enakovredno delitev dela v skrbi za samega sebe, za druge in okolje; 
 • krepijo in razvijajo ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost, 
 • kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja, 
 • sodelujejo z drugimi, v okolju ravnajo varno in odgovorno, 
 • krepijo in razvijajo (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in odgovornost do sebe, drugih in okolja.. 

V okviru izbirnega predmeta učenci sodelujejo tudi medpredmetno ter se tako povezujejo z različnimi skupinami učencev. Aktivno sodelujejo pri mednarodnem projektu Erasmus+, preko katerega navezujejo stike z učenci tujih držav, spoznavajo njihovo kulturo, običaje, tradicionalne jedi. 

Sonce, Luna in Zemlja

Čeprav se astronomija ukvarja z nam oddaljenimi svetovi, pa naj bi se učenec pri tem predmetu najprej naučil opazovati svet okrog sebe, svoja opazovanja zapisovati in analizirati.  

Kot že naslov predmeta pove, se bomo ukvarjali z nam najbližjimi in za nas najpomembnejšimi vesoljskimi telesi. 

 S pomočjo opazovanj  in različnih animacij bomo  poiskali odgovore na vprašanja kot so:  Zakaj nastajajo letni časi? Zakaj prihaja do menjavanja dneva in noči? Zakaj z Zemlje vidimo Luno v različnih menah in zakaj nam Luna kaže vedno isti obraz?  Kako vemo, da se Sonce vrti okrog svoje osi? 

Pozornost bomo namenili aktualnim dogodkom, npr. Luninemu mrku, spremljali bomo novosti v odkrivanju planetov okrog drugih zvezd. Pripravljali se bomo tudi na tekmovanje iz astronomije, ki se ga lahko udeležijo učenci 7., 8. in 9. razreda. Reševali bomo različne kvize, sestavljali križanke in rebuse z astronomsko vsebino… 

Učenci si bodo ocene lahko pridobili z opazovalnimi nalogami, ki jih bodo izvajali doma, v šoli pa predstavili svoje zapiske opazovanj. Temo, ki jih še posebej zanima in o kateri že veliko vedo, bodo prav tako lahko predstavili svojim sošolcem in si tako pridobili oceno. 

Šport za sprostitev

Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev: 

 • razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi, 
 • z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo, 
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost, 
 • seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe, 
 • razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike, 
 • spoznati različne tehnike sproščanja, 
 • razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti, 
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe, oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno 
 • ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana), 
 • izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa, 
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti, 
 • razviti kulturen odnos do narave in okolja. 

Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program lahko vsebuje športne zvrsti iz osnovnega programa (ples, aerobika, tek, plavanje, pohodništvo), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponudi šola. 

Verstva in etika 2

Predmet Verstva in etika učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj; navaja na prizadevanja za izoblikovan in premišljen odnos do teh vprašanj. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma krščansko religiozno vzgojo kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje. 

8. razred – Verstva in etika II: SKUPNOST 

Pri obravnavi verstev so v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. Podobo religij dopolni primerjalni vpogled v obredno, simbolno in doživljajsko razsežnost in njihovo povezanost. 

Okoljska vzgoja 2

Okoljska vzgoja je obvezni izbirni predmet, ki se osredotoča na razumevanje in reševanje okoljskih problemov ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Predmet je razdeljen v tri stopnje, in sicer Okoljska vzgoja 1, 2 in 3, pri čemer se vsaka stopnja osredotoča na različne vidike okoljske vzgoje. 

Okoljska vzgoja 2: Na tej stopnji se predmet bolj poglobi v specifične teme, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje okolja, trajnostna raba virov in varovanje naravnih habitatov. Učenci se naučijo prepoznavati različne oblike okoljskih problemov in razmišljati o možnih rešitvah. Prav tako se osredotočajo na vpliv človeških dejavnosti na okolje in načine, kako zmanjšati negativne vplive. 

Skupni cilj okoljske vzgoje na vseh stopnjah je spodbujanje zavedanja in odgovornega odnosa do okolja ter motiviranje posameznikov za ukrepanje v smeri trajnostnega razvoja. Ta predmet igra ključno vlogo pri oblikovanju okoljsko ozaveščenih državljanov, ki lahko prispevajo k bolj zdravemu in trajnostnemu okolju. 

Šolsko novinarstvo

Šolsko novinarstvo ponuja raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, zlasti publicističnih. V praktičnem delu z besedili učenci nadgrajujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se urijo v ustvarjalnem in kritičnem razmišljanju ter sprejemanju publicističnih besedil. Opazujejo jezik in slog tovrstnih besedil ter spoznavajo slovensko jezikoslovje in folkloristiko.

Učenci pri predmetu:

 • razvijajo pozitivni odnos do slovenskega jezika;
 • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine;
 • se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji;
 • utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika;
 • razvijajo sposobnosti za štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje);
 • razvijajo sposobnost izražanja;
 • oblikujejo pozitivni odnos do slovstvenega izročila in
 • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev.

Odkrivajmo preteklost mojega kraja

Predmet traja eno leto. Obsega 35 šolskih ur letno. 

Tematski sklopi, ki jih bomo obravnavali: Srednjeveške  zgodbe, Kako smo potovali?, Selitve skozi zgodovino. Nekatere izmed vsebin so: srednjeveška zabava in igrače, vitezi, križarske vojne, oblačila  in prehrana nekoč, promet itd. 

Učenci se bodo pri predmetu spoznali s praktičnim načinom dela, preizkusili se bodo v odkrivanju in raziskovanju zgodovine domačega kraja, mesta, pokrajine s pomočjo najrazličnejših zgodovinskih virov iz različnih medijev.  V sklopu predmeta bomo obiskali tudi razne institucije, pripravili ekskurzijo, delavnice in podobno. 

Svoja dognanja bodo učenci predstavili v obliki plakatov, razstav, poročil, izdelkov. 

Filmska vzgoja 1

Filmska vzgoja

Število ur tedensko: 2 (fleksibilno)  

Letno število ur: 35 (32)  Razred: 8, 9 

Pouk bo zaradi narave dela potekal fleksibilno, to pomeni dve uri v prvi ali drugi polovici leta, obisk Mariboxa tudi v popoldanskem in večernem času. 

V šolskem letu 2024 – 25 bo razpisan Modul 1, ki bo zajemal naslednjo vsebino 

 1. FILMSKI ŽANRI IN ZGODOVINSKI RAZVOJ FILMA  

OGLEDI FILMOV 

celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, ter interpretacija prvin filmskih žanrov, najvidnejša dela.  

Filmska ustvarjalnost, predstavniki filmske umetnosti (slovenski in tuji). 

ZAKULISJE KINO-PROJEKCIJ  

Obisk Mariboxa – ogled filma, predstavitev tehničnega dela pri predvajanju filmov. 

FILMSKO USTVARJANJE  

Ob zaključku šolskega leta učenci posnamejo in zmontirajo kratek film z uporabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov, pripravijo predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotijo in utemeljeno primerjajo; izbira zgodbe, tehnike, delitev nalog: režiser. 

Dostopnost