Skoči na glavno vsebino

Opisi OBVEZNIH izbirnih predmetov – 7. RAZRED

Ansambelska igra

Namen predmeta Ansambelska igra je predvsem praktično delo – petje in igranje na različne inštrumente. Pri pouku glasbene umetnosti bi si večkrat želeli še več praktičnega dela, ampak včasih za to zmanjka časa oziroma se ne moremo posvetiti samo praktičnemu delu. Zato ponujamo otrokom, ki imajo željo po ustvarjanju glasbe s petjem in igranjem na različne inštrumente dodatno možnost, da se pokažejo v tistem, kar radi počnejo. 

Raziskave kažejo, da učence in mladostnike zelo zanima instrumentalno izvajanje, samostojno ali v povezavi s petjem. Izbirni predmet ansambelska igra jim mora omogočiti, da svoje interese uresničijo z dosežki, ki jih lahko predstavijo drugim. Nastopi so značilna oblika umetniškega glasbenega udejstvovanja. Program se prilagodi različnim individualnim zmožnostim in interesom učencev. 

Med inštrumenti lahko uporabljamo lastna, improvizirana, Orffova, ljudska, elektronska in posamezna klasična glasbila. Lastna glasbila (ploskanje, topotanje, tleskanje …) so primerna za urjenje in sinhronizacijo motorike, njihova kombinacija pa se prilega tudi ritmično poudarjenim vsebinam. Pri Orffovih glasbilih se odločimo za posamezen sklop ritmičnih, melodičnih ali ritmično-melodičnih glasbil. Ljudska glasbila (nekatera lahko izdelamo tudi z učenci) povežemo s slovensko glasbeno zapuščino: pesmi, izštevanke, reki, plesi. Elektronska glasbila predstavljajo sodobno sredstvo, ki lahko predstavljajo po svoji zvočnosti in mnogih različnih možnih kombinacijah samostojen način spremljave ali izvedbe. Pri posameznih klasičnih glasbilih so mišljeni predvsem učenci glasbenih šol, ki jih lahko vključimo v ansambelsko igro s tistim inštrumentom, ki se ga učijo. 

Vsak posameznik igra določen inštrument ali ga zamenja z drugim, hkrati pa je po možnosti tudi pevec ali izvajalec ritmičnih besedil. Učenci, ki se bodo odločili za ta predmet, se bodo po najbolj naravni poti seznanili z glasbenimi zapisi. Spoznali jih bodo ob neposrednem izvajanju, kar pomeni, da predmeta ne smemo spremeniti v glasbeno teorijo. 

CILJI PREDMETA: 

 • učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine; 
 • izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih; 
 • navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli; 
 • izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem – komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno; 
 • predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke. 

Francoščina 1

Francoščina 1

Razred: 7., 8. in 9. 

Učiteljica: Danijela Žegarac 

Francoščina je svetovni jezik, ki je prisoten na vseh celinah. 

Ali veš, da: 

– francoščino govori 321 milijonov ljudi, 

– je drugi najpogosteje poučevani tuji jezik za angleščino, 

– je peti najpogosteje govorjeni jezik na svetu. 

– je uradni jezik v 29 državah in 3 vladah. 

Ali je francoščina težka? 

Nič bolj kot katerikoli drugi tuji jezik, saj začnemo počasi, z osnovami, ki jih postopno razvijamo.  

Če te mika odkrivanje francoskega jezika in spoznavanje francoskih navad, se nam pridruži. Praznovali bomo tudi francoske praznike, poslušali francoske pesmi in gledali francoske filme. 

Izbrani šport - odbojka

Je enoletni program, ki se izvaja eno uro tedensko. Pri predmetu učenci spoznavajo praktične in teoretične vsebine.  Spopolnjujejo se v osnovnih tehničnih elementih : zgornji in spodnji odboj, spodnji servis. 

Prav tako se učijo zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov : podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni odboj, sodelovanje v obrambi sistemu ″center naprej″. 

Igralne različice 2:2, 3:3 na različnih velikosti igrišč, ter igra 6:6 na skrajšanem ali normalne igrišču. 

Namen odbojke je spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost, spoštovati pravila športnega obnašanja in doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje. 

Likovno snovanje

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. 

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. 

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu 

LIKOVNO SNOVANJE I: 

 • linearne elemente in površine, 
 • risbo in kompozicijo, 
 • pisavo, 
 • pisavo in risbo, 
 • komponiranje barvnih ploskev, 
 • modo, 
 • kompozicijo in kip. 

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije. 

Matematična delavnica 7

Pri pouku matematična delavnica: 

 • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku; 
 • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike; 
 • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev; 
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. 

V matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh. 

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9). Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah. 

Matematična delavnica 7 vsebuje naslednje 4 sklope: 

 • logika; 
 • nenavadna aritmetika, 
 • tlakovanje; 
 • štetje. 

Nemščina 1

S šolskim letom 24/25 se kot izbirni predmet ponovno ponuja nemščina. Čaka vas 70 ur spoznavanja nemških besed, opisovanja sebe in svoje družine, spoznavanja barv, številk, prostorov in pohištva, šolskih potrebščin in predmetov, … Uporabljali bomo računalnike in spletne strani, za slušno utrjevanje naučenega. Izvedli bomo vsaj eno strokovno ekskurzijo v nemško govoreče mesto, se sprehodili po enem izmed mest Avstrije ali Nemčije, projektno predstavljali zgodovino in kulturo Avstrije/ Nemčije, se udeležili kakšnega natečaja ali projekta… 

Sodobna priprava hrane

Učiteljica Dragica Jurkušek 

Razred: 7. in 8. 

Predmet traja eno leto. Obsega 35 šolskih ur letno. 

Učenci: 

 • razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja; 
 • nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo; 
 • razumejo, spoznajo, uporabijo in vrednotijo pomen uravnotežene, varne in varovalne prehrane, vpliv prehrambnih navad in razvad na zdravje; 
 • praktično pripravljajo obroke; 
 • razvijajo individualno ustvarjalnost; 
 • se seznanijo s tehnološkimi postopki pri pripravi jedi; 
 • se s sprostitvenim delom navajajo na življenjsko pomembne naloge, kulturno obnašanje, delo v skupini, medsebojno pomoč in enakovredno delitev dela v skrbi za samega sebe, za druge in okolje; 
 • krepijo in razvijajo ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost, 
 • kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja, 
 • sodelujejo z drugimi, v okolju ravnajo varno in odgovorno, 
 • krepijo in razvijajo (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in odgovornost do sebe, drugih in okolja.. 

V okviru izbirnega predmeta učenci sodelujejo tudi medpredmetno ter se tako povezujejo z različnimi skupinami učencev. Aktivno sodelujejo pri mednarodnem projektu Erasmus+, preko katerega navezujejo stike z učenci tujih držav, spoznavajo njihovo kulturo, običaje, tradicionalne jedi. 

Sonce, Luna in Zemlja

Čeprav se astronomija ukvarja z nam oddaljenimi svetovi, pa naj bi se učenec pri tem predmetu najprej naučil opazovati svet okrog sebe, svoja opazovanja zapisovati in analizirati.  

Kot že naslov predmeta pove, se bomo ukvarjali z nam najbližjimi in za nas najpomembnejšimi vesoljskimi telesi. 

 S pomočjo opazovanj  in različnih animacij bomo  poiskali odgovore na vprašanja kot so:  Zakaj nastajajo letni časi? Zakaj prihaja do menjavanja dneva in noči? Zakaj z Zemlje vidimo Luno v različnih menah in zakaj nam Luna kaže vedno isti obraz?  Kako vemo, da se Sonce vrti okrog svoje osi? 

Pozornost bomo namenili aktualnim dogodkom, npr. Luninemu mrku, spremljali bomo novosti v odkrivanju planetov okrog drugih zvezd. Pripravljali se bomo tudi na tekmovanje iz astronomije, ki se ga lahko udeležijo učenci 7., 8. in 9. razreda. Reševali bomo različne kvize, sestavljali križanke in rebuse z astronomsko vsebino… 

Učenci si bodo ocene lahko pridobili z opazovalnimi nalogami, ki jih bodo izvajali doma, v šoli pa predstavili svoje zapiske opazovanj. Temo, ki jih še posebej zanima in o kateri že veliko vedo, bodo prav tako lahko predstavili svojim sošolcem in si tako pridobili oceno. 

Turistična vzgoja

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet. 

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 

Učencem naj bi vzbudili zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklica ali ljubiteljskega dela. 

Učenci se pri predmetu seznanijo z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju, se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih, razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. Pouk poteka v učilnici in na terenu. Tu učenci z raziskovalnimi metodami samostojno prihajajo do zaključkov, ki jih nato v obliki poročil predstavijo ostalim učencem. 

V sklopu izbirnega predmeta se lahko učenci udeležijo enodnevne ali večdnevne ekskurzije v izbran kraj. 

Urejanje besedil

Predmet je namenjen učencem 7. razredov. 

Pri predmetu bomo osnovna urejanje dokumentov nadgradili s kazali in povezavami, naučili enostavnega urejanja fotografij ter razvijali računalniško mišljenje ob robotkih. 

Pri predmetu Urejanje besedil bodo učenci: 

 • razvijali sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje dokumentov, 
 • razvijali pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov), 
 • posneli fotografijo in jo obdelali (osnove), 
 • urili računalniško razmišljanje ob robotkih in še kaj. 

Verstva in etika 1

Predmet Verstva in etika učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj; navaja na prizadevanja za izoblikovan in premišljen odnos do teh vprašanj. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma krščansko religiozno vzgojo kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje. 

7. razred – Verstva in etika I: SVET 

Namen je pri obravnavi verstev navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti sveta, usposabljanje za soočanje z različnostjo vzorov in vzornikov, iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih. 

Okoljska vzgoja 1

Okoljska vzgoja je obvezni izbirni predmet, ki se osredotoča na razumevanje in reševanje okoljskih problemov ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Predmet je razdeljen v tri stopnje, in sicer Okoljska vzgoja 1, 2 in 3, pri čemer se vsaka stopnja osredotoča na različne vidike okoljske vzgoje. 

Okoljska vzgoja 1: Ta stopnja se običajno osredotoča na osnovne koncepte in principe trajnostnega razvoja ter osnovne ekološke vidike. Učenci se učijo o ekosistemih, kroženju snovi in energije v naravi, ter o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti. Poudarek je na temeljnih ekoloških konceptih in razumevanju človekovega vpliva na okolje. 

Skupni cilj okoljske vzgoje na vseh stopnjah je spodbujanje zavedanja in odgovornega odnosa do okolja ter motiviranje posameznikov za ukrepanje v smeri trajnostnega razvoja. Ta predmet igra ključno vlogo pri oblikovanju okoljsko ozaveščenih državljanov, ki lahko prispevajo k bolj zdravemu in trajnostnemu okolju.

Šolsko novinarstvo

Šolsko novinarstvo ponuja raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, zlasti publicističnih. V praktičnem delu z besedili učenci nadgrajujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se urijo v ustvarjalnem in kritičnem razmišljanju ter sprejemanju publicističnih besedil. Opazujejo jezik in slog tovrstnih besedil ter spoznavajo slovensko jezikoslovje in folkloristiko.

Učenci pri predmetu:

 • razvijajo pozitivni odnos do slovenskega jezika;
 • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine;
 • se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji;
 • utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika;
 • razvijajo sposobnosti za štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje);
 • razvijajo sposobnost izražanja;
 • oblikujejo pozitivni odnos do slovstvenega izročila in
 • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev.

Odkrivajmo preteklost mojega kraja

Predmet traja eno leto. Obsega 35 šolskih ur letno. 

Tematski sklopi, ki jih bomo obravnavali: Srednjeveške  zgodbe, Kako smo potovali?, Selitve skozi zgodovino. Nekatere izmed vsebin so: srednjeveška zabava in igrače, vitezi, križarske vojne, oblačila  in prehrana nekoč, promet itd. 

Učenci se bodo pri predmetu spoznali s praktičnim načinom dela, preizkusili se bodo v odkrivanju in raziskovanju zgodovine domačega kraja, mesta, pokrajine s pomočjo najrazličnejših zgodovinskih virov iz različnih medijev.  V sklopu predmeta bomo obiskali tudi razne institucije, pripravili ekskurzijo, delavnice in podobno. 

Svoja dognanja bodo učenci predstavili v obliki plakatov, razstav, poročil, izdelkov. 

Dostopnost