Zberemo se  ob 8.25 v matematični učilnici (7. A in 7. B).

Načrt dela:

  1. ura: Uvod v obdelavo podatkov (Val Sajko)
  2. ura: Vrste diagramov in navodila za terensko delo

10.15 – 10.35  MALICA

  1. ura: Zbiranje podatkov na terenu ( v okolici šole)
  2. ura: Ponazarjanje podatkov
  3. ura. Sestava anketnega vprašalnika

Učenci potrebujejo matematični zvezek, pisalo, barvice, škarje, lepilo in  geometrijsko orodje.

Vodja tehniškega dne Andreja Ferk