Skoči na glavno vsebino

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo oblikovali za obdobje od septembra 2015 do septembra 2020 smernice razvoja na področjih:

  •  urejanje in posodobitev šolskega prostora,
  • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev, projekti,
  • vzgojno področje,
  • vodenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2015–2020, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2014/15 ter analize dela v šolskem letu 2014/15 smo za šolsko leto 2015/16 določili naslednja prednostna področja:

  •  razvijanje vrednot pri učencih, s poudarkom na razvoju vrednote odgovornost,
  • dvig ravni bralne pismenosti – poučevanje in učenje na različnih taksonomskih stopnjah,
  • dvig ravni znanja pri nadarjenih učencih.

Razvijanje vrednot – odgovornost

Na osnovi vprašalnika, ki smo ga izvedli pri starših, učencih in strokovnih delavcih šole, so se kot pomembne vrednote, ki jih moramo razvijati na šoli izpostavile odgovornost, samostojnost in solidarnost. Ker smo mnenja, da je odgovornost posameznika osnova za uspešno razvijanje tudi drugih vrednot. Bomo v letošnjem letu načrtno razvijali vrednoto odgovornost   na različnih področjih.

Dvig ravni bralne pismenosti

Že več let ugotavljamo, da sta bralno razumevanje in funkcionalna pismenost učencev na naši šoli (Podobno ugotavljajo na večini šol v Sloveniji.) na prenizki stopnji. Zato so tudi rezultati različnih preverjanj, kjer sta kot osnova besedilo in razumevanje prebranega, nižji, kot bi lahko oz. bi morali biti. Zato smo že v preteklih nekaj šolskih letih kot prednostno nalogo izvajali razvijanje bralne pismenosti. Ker je le-to za zadovoljujoče rezultate večletni proces, bomo tudi v šolskem letu 2015/16 aktivnosti na tem področju izvajali kot prednostne. Poudarek bo na uporabi različnih strategij za dvig ravni bralne pismenosti ter na učenju in poučevanje na različnih taksonomskih stopnjah. Pri delu na področju te prednostne naloge nam pomaga skrbnica – svetovalka ZRSŠ za slovenščino, dr. Milena Kerndl.

Delo z nadarjenimi učenci

Kljub temu, da je sodelovanje z ZRSŠ na področju dela z nadarjenimi formalno zaključeno, bomo v šolskem letu 2015/16 s to prednostno nalogo nadaljevali. Poudarek bo na drugačnem delu (predvsem na višjih taksonomskih stopnjah) pri urah, na dodatnih aktivnostih za nadarjene učence ter na razvijanju sposobnosti samostojnega raziskovalnega dela.

Na šoli so oblikovane delovne skupine, ki so odgovorne za načrtovanje dejavnosti ter organizacijo in evalviranje izvajanja načrtovanih dejavnosti. Vse načrtovane dejavnosti so strokovni delavci dolžni vključiti v svoje letne delovne načrte dela (pouk, oddelčne skupnosti).

Dostopnost