Šolska svetovalna služba se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj. Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so: svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč ipd. Vodi vpisovanje šolskih novincev in karierno svetovanje učencem ter staršem. Delo svetovalne delavke opravlja pedagoginja Urška Bertoncelj. Dosegljiva je od ponedeljka do petka na tel. št. 02 47 16 857, na elektronskem naslovu urska.bertoncelj@cufar.si ali osebno v svoji pisarni od 8. do 14. ure.

Dodatno strokovno pomoč, individualno pomoč in svetovanje učencem izvajajo za to delo strokovno usposobljene delavke šole in mobilna logopedinja s Centra za sluh in govor Maribor: Urška Bertoncelj, Žanet Cehner, Mateja Loparnik, Silvia Prelog, Anita Ragolič, Ines Stajan, Jožica Špec.

 • vpis in sprejem otrok v šolo;

 • prvi razgovori s starši;
 • izvajanje vpisa;
 • koordinator za izvedbo zdravniških pregledov ter pregledov za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo;
 • obveščanje staršev o sprejemu otrok v šolo;
 • sodelovanje pri pripravi roditeljskega sestanka;
 • sodelovanje pri spoznavnih srečanjih bodočih prvošolcev in njihovih staršev;
 • razporejanje učencev v razrede;
 • pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (svetovanje, posvetovanje z učitelji, oblikovanje vzgojnih smernic za posamezne učence, delo z oddelčnimi skupnostmi);
 • pomoč socialno ogroženim, reševanje finančnih težav;
 • subvencionirana prehrana, malica in kosilo, izdaja sklepov o prejemanju subvencioniranega kosila s strani MOM;
 • subvencija šole v naravi − zbiranje dokumentacije in izdaja odločb, zbiranje donatorskih sredstev za plačilo šole v naravi;
 • karierna orientacija − informiranje učencev, organiziranje obiska učencev oz. predstavnikov srednjih šol na naši šoli, izvedba predavanja pred vpisom v srednjo šolo, zbiranje podatkov o učencih za potrebe kariernega svetovanja, izvedba izpolnjevanja vprašalnika o poklicni poti, individualno in skupinsko karierno svetovanje, timski posveti z učitelji, sprotno posredovanje gradiv za poklicno informiranje, individualno svetovanje za starše, posredovanje prijav za vpis na srednje šole, svetovanje učencem pri prenosu prijav.
 • sodelovanje s starši;
 • uradne ure za starše so vsak dan med 8. in 14. uro;
 • mesečne pogovorne ure in roditeljski sestanki se opravijo v skladu z letnim delovnim načrtom šole;
 • druge oblike sodelovanja s starši so svetovanje, vključevanje staršev v delo šole, sodelovanje v projektih, predavanja, delavnice itd.

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo..

Dodatno strokovno pomoč izvajata pedagoginji in učiteljice, usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Izvajalke dodatne strokovne pomoči med seboj sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami. Trenutno so na našo šolo vključeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci in hiperaktivni učenci.

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo razvoju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku. Oba dokumenta skupaj pošljemo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve, obseg dodatne strokovne pomoči, način izvajanja pomoči v okviru tedenske obremenitve učenca ter strokovnega delavca, ki to pomoč izvaja.

Starši se lahko po pomoč ali nasvet obrnejo, kadar pri svojem otroku opažajo:

 • težave pri učenju,
 • težave pri branju in pisanju,
 • težave v številskih in količinskih predstavah,
 • težave pri motoriki, grafomotoriki,
 • govorno-jezikovne težave,
 • hiperaktivnost,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo…

Izvajalke dodatne strokovne pomoči: Urška Bertoncelj, Blandina Podbevšek, Silvia Prelog, Anita Ragolič in Jožica Špec.

Delo z nadarjenimi učenci

 

Nadarjeni učenci bodo lahko aktivno sodelovali v vseh projektih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organiziramo na šoli v tem šolskem letu. Pri tem bodo pridobili organizacijske sposobnosti vodenja delavnice, organizacije ekskurzije, priprave potrebnega delovnega materiala in hkrati nadgradili svoje znanje s področja književnosti, naravoslovja, družboslovja ter umetnosti.

Nadarjene učence bomo spodbujali k sodelovanju pri izdelavi raziskovalnih nalog na področjih, kjer so evidentirani kot nadarjeni.

V šolskem letu 2019/2020  imamo na šoli 41 potrjenih nadarjenih učencev. Nadarjenim učencem bomo ob razpisanih tekmovanjih in natečajih dodatno ponudili še:

TEMA DATUM KRAJ VODJA, SODELUJOČI

Tabor za nadarjene

5. – 9.*

8. 11. – 10. 11. 2019 CŠOD Medved

Jožica Špec

Urška Bertoncelj

Andreja Ferk

Matematični popoldnevi september 2019 – maj 2020 OŠ Toneta Čufarja Maribor – izvaja se v okviru razširjenega programa

Andreja Ferk

Jožica Špec

Kemijska delavnica oktober 2019 II. gimnazija Eva Raušl
Terensko delo april 2020 šola Eva Raušl

Naravoslovne delavnice

2.– 5.

marec 2020 šola

David Cuder

Živa Podbevšek

Večer branja

1.– 5.

april 2020 šola

Andreja Lješnjak

Mojca Riedl

Večer branja

6.- 9.

april 2020 šola

Nataša Tomašič

Aleksandra Mirkanović

Raziskovalne naloge

september 2019–

maj 2020

šola

Mihelca Nedoh

mentorji

*Stroške udeležbe na taboru za nadarjene krijejo starši – cena je 51,36 EUR, v primeru, da se prijavi 40 otrok (bivanje in prevoz v eno smer). Prevoz v drugo smer se krije iz sredstev šolskega sklada.

 

FORMA VIVA MALEČNIK 2017

Udeležili smo se  32. osnovnošolskega kiparskega srečanja FORMA VIVA MALEČNIK 2017 v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor in Osnovne šole Malečnik.

Zelo uspešno so našo šolo zastopali učenci 8. razredov: Nik Domitar, Luka Gašper, David Sitar. Strokovni mentor Forma vive v Malečniku, akademski kipar Marjan Drev je znal prisluhniti idejam učencev in jim svetovati pri izvedbi le teh. Našo skulpturo iz lesa si boste lahko ogledali v galeriji RRudolf.

Otvoritev razstave bo 15. 11. 2017 ob 11 uri. Vljudno vabljeni.

Utrinki ustvarjanja z dvodnevne kolonije …

Utrinki tabora za nadarjene

V petek, 15. 9. in soboto, 16. 9. 2017, smo že petič izvedli tabor za nadarjene. Učenci od 5. do 9. razreda so spoznavali posebnosti Bistriškega vintgarja in bili vključeni v projekt Enjoyheritage. Prav tako so učenci v Planinskem domu Boč ustvarjali v delavnicah s področja matematike, karierne orientacije, angleščine, likovne in geografije. V galeriji si oglejte nekaj utrinkov.

Vodji tabora:

Urška Bertoncelj, prof.

Jožica Špec, prof.

Tabor za nadarjene

V petek, 15. 9. 2017 in soboto 16. 9. 2017, bomo organizirali tabor za nadarjene na Boču. V petek, se bodo učenci v okviru tabora s pohodom na Bistriški Vintgar tudi vključili v okvir projekta Enjoyheritage, ki je ciljan na območje Bistriškega Vintgarja. Cilj projekta je približati naravno in kulturno dediščino otrokom in družinam, ter jih skozi interpretacijo in animacijo, povabiti h gibanju v naravi, senzibilizaciji za ohranjanje dediščine ter doseči spoštljiv odnos ter ohranjanje le-te.

 

Vodji tabora:

Urška Bertoncelj in Jožica Špec

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno Vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2017/2018.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2017/2018 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 14. februarja 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v sredo, 15. februarja 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v četrtek, 16. februarja 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

več…

Karierni sejem

V petek, 27. 1. 2017, bo v Dvorani Tabor potekal Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja med 8. 00 in 18. 00. Učenci bodo imeli možnost obiska stojnic šol, pridobili bodo informacije, kje in kako pridobiti možnost štipendiranja ter možnosti nadaljnjega šolanja na univerzi. Z učenci 8. in 9. razredov bomo imeli organiziran obisk Kariernega sejma med  8. 00 in 9. 00. Prispevek za avtobusni prevoz bo znašal približno 1.10 EUR na učenca in se bo poravnal na položnici. V popoldanskih urah je obisk sejma namenjen staršem skupaj z  otroki. Brošuro Kariernega sejma najdete tukaj.

Urška Bertoncelj, prof.

Utrinki tehniškega dne 9. razredov

V četrtek, 19. 1. 2017, smo v sodelovanju s srednjimi šolami izvedli tehniški dan. Svoje programe in delo na šolah je na tržnici poklicev predstavilo 12 srednjih šol. Devetošolci so se preizkusili tudi na delavnicah, ki so jih pripravile srednje šole. Na tehniškem dnevu so nas obiskali devetošolci iz OŠ Jarenina. Nekaj utrinkov si oglejte na fotografijah.

Vodja tehniškega dne:

Urška Bertoncelj, prof.

Matematične popoldanske delavnice za šestošolce

V sredo, 21. 12. bodo na šoli potekale popoldanske matematične delavnice za šestošolce, na temo matematična ura. Delavnice bodo v matematični učilnici, v času od 15. 00 do 17. 00. S seboj prinesite flumastre in škarje.  Šestošolci pridite, da v čim večjem številu združimo prijetno s koristnim.

Aktiv matematike

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno Vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2016/2017.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2016/2017 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 9. februarja 2016, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v sredo, 10. februarja 2016, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v četrtek, 11. februarja 2016, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

več…

Utrinki tehniškega dne 9. razredov

V sredo, 13. 1. 2016, smo zelo uspešno izvedli tehniški dan. Svoje programe in delo na šolah je na tržnici poklicev predstavilo 12 srednjih šol. Svoje spretnosti so lahko devetošolci preizkusili na delavnicah, ki so jih pripravile srednje šole. Kako so se devetošolci karierno orientirali, si oglejte na fotografijah.

Vodja tehniškega dne:

Urška Bertoncelj, prof.

Stran 2 od 3123