Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Opažamo, da nekateri starši ne odjavljate obrokov za odsotne učence. Zato vam še enkrat podajamo navodila za odjavo obrokov. Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok po telefonu (02 47 16 850), preko elektronske pošte  tajnistvo(pri)cufar.si  ali osebno pri poslovni sekretarki.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure. Obroki, ki so subvencionirani se odjavijo še isti dan, če starši javijo v tajništvo do 9. ure.

V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo. Zato vljudno prosimo, da odjavljate obroke pravočasno. S tem se boste izognili neljubim stroškom – plačilu neprevzetih obrokov vašega otroka.

Ravnateljica mag. Špela Drstvenšek, prof.

Šolska prehrana je po Zakonu o šolski prehrani opredeljena kot organizirana prehrana učencev v dneh, ko se skladno s šolskim koledarjem izvaja pouk ali druge organizirane dejavnosti šole. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki vsebujejo cilje, načela, strokovne usmeritve in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano.

V osnovni šoli Toneta Čufarja Maribor deluje centralna šolska kuhinja, v kateri pripravljamo štiri različne obroke, časovno razporejene po naslednjem urniku:

  • zajtrk: 700–730
  • dopoldanska malica (1.–7. razred): 915– 930
  • dopoldanska malica (8.–9. razred): 1015–1035
  • kosilo: 1150–1410
  • popoldanska malica: 1400–1430.

Vsi obroki, razen zajtrka, dopoldanske malice za učence razredne stopnje in popoldanske malice, se razdelijo in pojedo v jedilnici. Zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico za učence razredne stopnje razdelijo učiteljice v razredih.

Učenci od 5. do 9. razreda se pri prevzemu kosila obvezno evidentirajo s kartončkom, ki ga izda šola na osnovi prijave na šolsko kosilo. Ob prevzemu kosila učenec kartonček pokaže kuharici in ga nato odda v škatlo za kartončke. Naslednji dan reditelj oddelka prevzame kartončke pri informatorki od 9.15 do 12. ure ter jih razdeli sošolcem.

V primeru izgube kartončka se učenec oglasi v tajništvu šole, kjer dobi nadomestno potrdilo, s katerim lahko prevzame kosilo. Nadomestno potrdilo je začasno. V kolikor učenec v treh dneh ne najde kartončka, mu šola na osnovi pisnega obvestila staršev izda nov kartonček.

Učenci, ki nimajo kartončka in si v tajništvu šole ne priskrbijo nadomestnega potrdila, lahko prevzamejo kosilo v času od 14.10 do 14.30 ure.

Dietna prehrana

V primeru posebnih prehranskih potreb učencev šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in finančnih sredstev. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev le na podlagi potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista. Starše prosimo, da k potrdilu priložijo vsa navodila in priporočila, ki jih posreduje zdravstveno osebje ustrezne ambulante. Potrdilo zdravnika oddajo organizatorki šolske prehrane, s katero se dogovorijo o posebnosti dietne prehrane učenca.

Prijava šolske prehrane

Prijavo na šolsko prehrano izpolnijo starši oz. skrbniki (v nadaljevanju starši). Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano kadarkoli med šolskim letom ter v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šolstvo. Obrazec je dostopen na spletni strani šole pod kategorijo Prijava na šolsko prehrano. Izpolnjen obrazec starši oddajo svetovalni delavki šole.

Odjava šolske prehrane

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni možen.

Starši lahko odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Izpolnjeno in podpisano pisno odjavo lahko starši oddajo pri razredniku ali v tajništvu šole.

Starši lahko prijavijo ali odjavijo posamezni obrok do 9. ure zjutraj po telefonu (02 4716850), preko elektronske pošte (os-tcufarja.mb@guest.arnes.si ali jozica.najvirt@guest.arnes.si) ali osebno pri poslovni sekretarki v času uradnih ur.

Starši so dolžni posamezni obrok za odsotnega učenca pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, do 9. ure zjutraj. Subvencionirani obroki se odjavijo še isti dan, če starši javijo v tajništvo do 9. ure. V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi nosilec dejavnosti v tajništvo šole najkasneje en dan pred izvedbo dejavnosti.

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

Način plačevanja šolske prehrane

Šolsko prehrano starši plačujejo preko položnice. Starše prosimo, da znesek za šolsko prehrano plačujete redno, saj nam tako omogočate nemoteno poslovanje in redno plačevanje stroškov, povezanih z organizacijo šolske prehrane.

Vse dodatne informacije glede plačila stroškov prehrane dobite v tajništvu in računovodstvu šole.

Praznovanje rojstnegadneva in drugih dogodkov v šoli so za otroka pomembni in imajo tudi vzgojni pomen. Ob takšni priložnosti starši ali učenci pogosto prinesejo v šolo različna živila in pijače. Zaradi možnosti zaužitja živil, ki predstavljajo večje tveganje za zdravje otrok, so pri izboru jedi, ki jih prinašamo v šolo, potrebne omejitve.

.

Po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil, izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00 s spremembami) in priporočilih Zavoda za zdravstveno varstvo, je šola dolžna učencem zagotavljati varno hrano. Varna hrana mora biti ustrezno pripravljena, transportirana in postrežena.

Izjemoma (izrecno na željo staršev, nikoli na zahtevo šole) smejo starši ali učenci prinesti v šolo živila, ki morajo biti v originalni embalaži z ustrezno deklaracijo, iz katere je razvidno, da se živilo lahko hrani na sobni temperaturi.

Svetujemo, da ob praznovanjih starši ali učenci prinesejo v šolo živila iz skupin z nižjim tveganjem za okužbo ali zastrupitev, kot recimo:

–         dobro oprano sveže sadje ali sadne kompote,

–         industrijsko pripravljeno suho pecivo,

–         industrijsko embalirane 100% sadne sokove.

Zaradi večjega zdravstvenega tveganja je v šolo prepovedano prinašati:

–         doma pripravljene slaščice,

–         kremne slaščice iz slaščičarne,

–         industrijske kremne slaščice (torte, pite, kremne rezine, pudinge, kreme, …),

–         sladolede,

–         živila, ki zahtevajo neprekinjeno hladno verigo.

Povzeto po priporočilih Zavoda za zdravstveno varstvo.

Na osnovi Uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor obvešča javnost o postopkih zagotavljanja varnosti živil, ki jih izvajamo v šoli:

A) Šola dietne obroke za učence pripravlja ločeno na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili šole.  Učencem, ki so na posamezne alergene občutljivi, pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki alergenov ne vsebujejo. Na ta način staršem teh učencem omogočimo sprejemanje  varnih odločitev na podlagi prejetih informacij in ustrezno pripravljene hrane, kar je v skladu z (24) alinejo, stran L 304/20, Uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011.

B) Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list RS, št. 6/14) ima šola izdelan seznam jedi z označenimi snovmi, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivosti.

Z Uredbo (ES) št. 1169/2011 določeni možni alergeni so naslednje snovi:

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica (npr. pira in horasan), rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:

(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo  (42);

(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice (42);

(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;

(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

2. raki in proizvodi iz njih;

3. jajca in proizvodi iz njih;

4. ribe in proizvodi iz njih, razen:

(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;

(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;

6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:

(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (42);

(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;

(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;

(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

(b) laktitola;

8. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

9. listna zelena in proizvodi iz nje;

10. gorčično seme in proizvodi iz njega;

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;

13. volčji bob in proizvodi iz njega;

14. mehkužci in proizvodi iz njih.

Seznam jedi z zgoraj naštetimi alergeni se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski pri glavnem vhodušole ter na spletni strani pod rubriko Splošno o prehrani.

Pripravil-a: Dragica Jurkušek, univ. dipl. ing. živ. teh.

Shema šolskega sadja (SŠS) je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nalezljivih bolezni sodobnega časa.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim.

Zainteresirana osnovna šola se vsako šolsko leto posebej prijavi v SŠS, kjer ji Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri predvideno višino finančne pomoči za tekoče šolsko leto.

Viri in spletne povezave: Shema šolskega sadja in zelenjave, Navodila osnovnim šolam za izvajanje ukrepa